Aktuálne pracovné pozície v našej ponuke...

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Kryton, s.r.o. (ďalej len „Kryton“), Fučíkova 620/8, 987 01 Poltár, Slovenská republika, IČO: 50303406 sobné údaje spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Kryton nakladá s osobnými údajmi výhradne v súlade s platbou legislatívnou, pričom dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracovania spoločnosti Kryton.

Osobné údaje

Spoločnosť Kryton vedie elektronickú alebo fyzickú databázu osôb, v ktorej sa nachádzajú osobné údaje našich zákazníkov alebo osôb, ktoré prejavili záujem o naše služby. Spoločnosť Kryton spracováva a archivuje predovšetkým také údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie produktu a služby, ďalej aby plnila svoje zákonné povinnosti a aj z dôvodou, aby chránila svoje oprávnené záujmy. O osobách spracováva najmä tieto kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa, životopis, diplom a pracovná referencia. Súčasne vedie prostredníctvom webového formulára na www.swissjob.sk databázu záujemcov o informácie v oblasti sprostredkovania zamestnania.

Zber osobných údajov

Údaje do našej databázy získavame priamo od dotknutých osôb, ktorým údaje spracovávame. Do našej databázy ukladáme aj údaje získané priamo kontaktného formulára na našej webovej stránke www.swissjob.sk .

Postup v ochrane osobných údajov

Kryton ako správca osobných údajov je povinný pri ich spracovaní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a s účinnosťou od 25.5.2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len ”právne predpisy“). Kryton pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s aktuálnymi platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje a tretie osoby

Všetky osobné údaje spracováva spoločnosť Kryton, prípadne jeho partneri v procese sprostredkovania zamestnania. Nami spracovávané osobné údaje zdieľame v nevyhnutnom rozsahu v určitých prípadoch tretím osobám. Ide najmä o orgány verejnej moci (súd, polícia, ai.), sprostredkovateľovi platobných služieb, účtovníkom alebo poisťovni. Pre zaistenie služieb spoločnosťou Kryton nie je potrebné, aby osobné údaje osovzdávala osobám na spracovanie mimo priestoru Európskej únie.

Práva osôb pri spracovaní ich osobných údajov 

Osobné údaje spracováva spoločnosť Kryton transparentne, korektne a v súlade s legislatívou. Osoba, ktorej údaje sú predmetom spracovania, má právo sa na spoločnosť Kryton kedkoľvek obrátiť, aby získala informácie o procese pracacovania osobných údajov, či za účelom iných práv týkajúcich sa jej osobných údajov. Osobné údaje v databáze uchovávame až do odvolania súhlasu podľa zák.č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

  • vytváranie ponúk na služby sprostredkovania zamestnania
  • obchodné a marketingové ponuky
  • informácie o novinkách
  • súťaže
  • akcie
  • vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov

Každá osoba, ktorej boli spoločnosťou Kryton spracované osobné údaje, má právo na prístup k nim, ich opravu alebo vymazanie. Osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať, buď listom zaslaným na adresu spoločnosti Kryton alebo e-mailom, pričom pri odvolaní súhlasu musí spresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvolávam. Má ďalej právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Osoba má ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk) pre prípad, že by má práva vyplývajúce z platných právnych predpisov boli porušené. Pre bližšie vysvetlenie týkajúceho sa ochrany osobných údajov alebo podozrenia z porušenia Vašich práv vyplývajúcich z platnej legislatívy, napíšte nám na e-mailovú adresu info@swissjob.sk .

Spracovanie súborov cookies 

V rámci zlepšenia našich služieb a funkcionality webovej stránky www.swissjob.sk, využívame súbory cookies. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, kliknite na Použitie súborov cookies.